RC GIVEAWAY HOSHINO DESSERT

Sertai kami SEKARANG ! Klik sini:

https://www.surveymonkey.com/r/RCHoshinoGiveawayTC

Sertai kami SEKARANG ! Klik sini:

https://www.surveymonkey.com/r/RCHoshinoGiveawayTC

A) TERMA & SYARAT

1.1 Kempen ini dianjurkan oleh Raja Cuti. Dengan menyertai “Kempen” ini, peserta dianggap telah membaca and memahami Terma dan Syarat kempen tersebut di sini dan bersetuju mematuhinya.

1.2 Kempen ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan berusia 18 tahun dan ke atas seperti yang dinyatakan di Kad Pengenalan Peserta.

1.3 Kakitangan Penganjur (termasuk keluarga terdekat mereka), pengedar-pengedar yang dibenarkan, pemborong, syarikat / perbadanan, jualan-jualan projek, dan ejen-ejennya tidak layak untuk menyertai kempen ini.

1.4 Kempen akan tamat pada 30 November 2022, 11.59am, Rabu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Kempen akan dibatalkan secara automatik.

B) KAEDAH PENYERTAAN

2.1 Hanya sah untuk membuat penebusan sekali sahaja bagi setiap e-baucar.

2.2 Hanya sah untuk ‘Dine-in’ dengan minimum 2 orang.

2.3 Terhad kepada 100 e-baucar sahaja. Terbuka kepada siapa cepat, dia dapat.

C) SYARAT UMUM

4.1 Kempen ini tidak boleh ditebus dengan mana-mana kempen lain yang dianjurkan oleh Penganjur.

4.2 Dengan menyediakan maklumat yang diperlukan, Peserta Kempen dengan ini bersetuju kepada Penganjur dalam memproses data peribadinya untuk Kempen ini dan lain-lain Kempen Penganjur selaras kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”).

4.3 Maklumat peserta / pelanggan boleh dikongsi antara syarikat Penganjur dan / atau rakan kongsi perniagaan Penganjur, kakitangan, ejen atau berkaitan untuk tujuan ini.

4.4 Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam penyertaan Kempen, yang telah ditangguhkan atau tidak boleh diserahkan disebabkan apa-apa sebab semasa tempoh Kempen.

4.5 Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara kepada mana-mana orang untuk sebarang kerugian atau kerosakan terhasil daripada atau berkaitan dengan Kempen ini.

4.6 Penganjur akan mempunyai hak dan budi bicara mutlak menentukan segala perkara berkaitan dengan Kempen ini (termasuk tetapi tidak diperhadkan kepada kelayakan Kempen ini) dan keputusan sedemikian akan menjadi muktamad dan terikat pada semua Peserta Kempen / Pelanggan. Sebarang surat-menyurat dalam apa-apa bentuk dan cara tentang apa-apa perkara berkenaan Kempen ini tidak akan dilayan.

4.7 Penganjur boleh pada bila-bila masa menamatkan kempen ini atau meminda mana-mana terma dan syarat kempen ini tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa memberikan apa-apa sebab.

4.8 Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan semua pihak bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Malaysia.